Image I Nation

תקנון אתר ותנאי שימוש

הקדמה:

Image I Nation פועלת בשתי מישורים:
1. ייצור והפצת תמונות בעיצוב אישי שחור-לבן (תחת קטגורית "כל התמונות")
2. מתווכת בין לקוחותיה- לספקים חיצוניים ׁ(צד ג'). (תחת קטגורית "מוצרים נוספים")

התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לגברים ונשים כאחד.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי הרכישה. רכישה באתר כפופה להוראות תקנון זה ומהווה הסכמה לתנאים הכלולים בו. תנאי הרכישה מסדירים את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם הרוכש באמצעות האתר (להלן: "המשתמש" ו/או "הלקוח").

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

כללי:

• עצם השימוש באתר מהווה הצהרת המשתמש ו/או הלקוח כי קרא את כל הכתוב בתקנון זה והסכים לו, טרם החל לגלוש בעמוד אחר באתר.
• גלישה או שימוש באתר זה מהווים הצהרה, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים ובדיעבד לא ניתן יהיה להעלות טענה כלשהי ביחס לכל האמור בתקנון.

• תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י המפעילה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בתקנון זה בכל רגע נתון וללא הודעה מוקדמת. כל שימוש באתר יהיה בכפוף לתקנון אשר יהיה בתוקף נכון לרגע בו המשתמש ו/או הלקוח פועלים בו. המשתמש ו/או הלקוח מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש ו/או הלקוח יהא מנוע מטענה כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
כל עוד מדובר במוצרי מותג Image I Nation (ראה ערך "כל התמונות" באתר) כל התכנים, התמונות והמידע המופיעים באתר זה הנם בבעלות המפעילה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לערוך, לשכפל, להפיץ,  או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים, בתמונות ובמידע הנ"ל אלא אם כן Image I Nation נתנה הסכמתה, בכתב ומראש. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע ובתכנים לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע והתכנים שייכים למפעילה  ולמשתמש ו/או הלקוח לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע ו/או בתכנים ו/או בתמונות . השימוש בכל אלו הינם לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
כל עוד מדובר במוצרים מספקים חיצוניים צד ג' (ראה ערך "מוצרים נוספים" באתר) זכויות היוצרים על המידע ו/או התמונות באתר שייכים לאותם ספקים חיצוניים (צד ג'). 
• התצוגה המופיעה באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית וכן עריכתם ואופן הצגתם של כל אלו, הנם בבעלות  המפעילה ו/או מי מטעמה אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש
• המשתמש ו/או הלקוח מסכים שלא לעשות שימוש באתר למטרה מסחרית או למטרת רווח כלשהי.

• החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הסביר במסגרת נסיבות העניין, להפסיק את פעילות האתר בכל עת שתראה לנכון וללא כל הודעה מראש.

• המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גלישה באתר ממשתמש ו/או לקוח מסוים באמצעות פנייה ישירה/הוראה/הודעה למשתמש ו/או ללקוח ללא צורך במתן הוכחות או הסברים כלשהם. במקרה כזה, תהיה רשאית המפעילה להעביר את פרטי אותו משתמש ו/או לקוח ,כולל דפוסי התנהגותו באתר ע"י התחקות אחר שימושו באתר, לצדדים שלישיים אשר נפגעו או עלולים להיפגע ולגורמים הרלוונטיים אשר יתבקשו להוכיח, להנחת דעתה של המפעילה, כי נפגעה מפעולותיו של אותו משתמש ו/או לקוח ולמשתמש ו/או ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי המפעילה בעניין זה.

• בכל מקרה בו הפר המשתמש את הוראות התקנון, מסכים המשתמש ו/או הלקוח לפיצוי ללא הוכחת נזק מצד המפעילה, בסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, ובכל מקרה הסכום הסטטוטורי הגבוה מבינם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
• מבלי לגרוע מזכותה של המפעילה לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד המפעילה יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.
• גלישה באתר זה על ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ותיחשב כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.
• המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם להתניות הבוררות.

• האתר הינו אפיק מכירה קמעונאי בלבד, משתמשים ו/או לקוחות יהיו רשאים לבצע רכישות בכמות סבירה בסדר גודל קמעונאי. סבירות הכמות תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של Image I Nation

• המפעילה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והמפעילה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

• תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את המפעילה.
• יובהר ויודגש כי המפעילה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או מוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

 

תנאי שימוש ורכישה:

• ביצוע הזמנות ע"י משתמש ו/או לקוח שגילו מתחת ל18 (קטין, כאמור בחוק), ביצוע ההזמנה תתרחש אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה ע"י המשתמש ו/או הלקוח הקטין.
• לבצע פעולה באתר רשאי כל משתמש ו/או לקוח שברשותו דואר אלקטרוני (e-mail) ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

 

פרטיות:

• הפרטים האישיים ופרטי הרכישה שנמסרים ע"י המשתמש ו/או הלקוח בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע של האתר, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצע. למרות שעל פי חוק אין המשתמש ו/או הלקוח חייב למסור לנו את פרטיו האישיים, לא תוכל החברה לטפל בהזמנה ללא פרטים אלו.

• המפעילה לא תמסור את פרטי המשתמש ו/או הלקוח, אלא אם מדובר במקרים המפורטים להלן: 

1. אם תידרש המעפילה לעשות כן עפ"י צו שיפוטי או לפי דין

2. אם תקבל המפעילה התראה לנקיטת הליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ו/או הלקוח ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש ו/או הלקוח לבין המפעילה

3. אם תארגן המפעילה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – המפעילה תהיה זכאית להעביר לגוף הנ"ל את פרטי המשתמשת ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

4. אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל המפעילה כי ביצע המשתמש ו/או הלקוח (לרבות מי מטעמה) מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

5. אם תועלה טענה או יתעורר חשד מצד המפעילה  כי המשתמש ו/או הלקוח ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

6. אם תועלה טענה או יתעורר חשד מצד המפעילה כי  המשתמש ו/או הלקוח הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה.

7.אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות המפעילה, כגון העברת פרטים לעובדים, לספקיה החיצוניים (צד ג'), לרבות גופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר.

למשתמש ו/או הלקוח לא תהיה טענה או דרישה כלפי המפעילה בקשר למסירת פרטיו כאמור לעיל והוא לא יטען בדיעבד כי לא ניתנה הסכמתו בעניין זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש ו/או הלקוח מסכים שהחברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש ו/או הלקוח אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי המשתמש ו/או הלקוח, מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

•חלק מהמידע שנאסף אודות המשתמשים ו/או הלקוחות במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול המפעילה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו האישיים של המשתמש ו/או הלקוח. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא המשתמש ו/או הלקוח באתר, העמודים בהם צפה, ההצעות והשירותים שהתעניין בהם, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. המפעילה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת המשתמש ו/או הלקוח (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים), בהתאם לשיקול דעתה של המפעילה, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות המשתמש ו/או הלקוח שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

• אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור המשתמש ו/או הלקוח פרטים שגויים, לא תוכל המפעילה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל המשתמש.
• במקרה שהמוצרים יחזרו אל המשתמש ו/או הלקוח בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידו, יחויב המשתמש ו/או הלקוח בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. על כן, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. המפעילה לא תעביר את פרטי המשתמש האישיים לגורמים אחרים, עם זאת המשתמש מסכים בעצם הרשמתו ו/או רכישה באתר כי המפעילה רשאית לשלוח אליו דואר אלקטרוני ומסרונים ולפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.
• אם אין הלקוח מעוניין שהמפעילה תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בהודעה שקיבל.
• הנהלת האתר מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד המפעילה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

• ההזמנה ממומשת עם הזנת הפרטים בטפסים המיועדים לכך. יש למלא בן היתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, רחוב, מס' הבית, ישוב, מיקוד , ת.ד. (אם קיים), וכתובת דואר אלקטרוני.

 

תהליך ההזמנה:

• רק לאחר התשלום בפועל ווידוא כי המוצר מצוי במלאי, ישוגר אל המשתמש אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה וכן סטטוס ההזמנה באתר יעודכן.
• כדי שהמפעילה תוכל לספק למשתמש את המוצרים שהוזמנו, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט אצלה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב המשתמש.
• סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנת הלקוח ועיבודה על ידי האתר. היה והמשתמש יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנת הלקוח או אם לא יקבל אישור על קליטת הזמנתו בתוך יומיים מביצועה – יש להניח כי חלה בה תקלה ולכן על המשתמש לפנות לשרות הלקוחות של המפעילה תוך ציון מס' ההזמנה לצורך בדיקתה.
• על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא תוכל המפעילה להבטיח שהמוצרים יגיעו אל הלקוח. במקרה שהמוצרים יחזרו אל המפעילה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
• הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או בכל דין.

 

מחירים ותשלומים:

• כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

• חיוב הלקוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמין, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול.

• חיוב הלקוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמין, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול.
• המפעילה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
• המחיר התקף עבור הלקוח הינו המחיר שהתפרסם באתר בעת שהשלים את תהליך ההזמנה

 

מדיניות משלוחים:

מוצרים מספקים חיצוניים – צד ג' (ראה ערך "מוצרים נוספים" באתר) – לא יהיה האתר אחראי על טיב המוצרים או השילוח שלהם, האחריות הבלעדית הינה על אותו הספק החיצוני.
מוצרי המותג Image I Nation (ראה ערך "כל התמונות" באתר)- המפעילה תספק את המוצרים שהזמין הלקוח עד 5 ימי עסקים ממועד אישור הזמנתו . יש להוסיף לזמני האספקה, יום עסקים נוסף המיועד לליקוט ואירוז המשלוח. מוצרים מספקים חיצוניים צד ג' (ראה ערך "מוצרים נוספים" באתר)יסופקו בהתאם למדיניות המשלוחים של כל ספק. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם הימים א'-ה', אשר אינם חלים בערבי חג/ חגים ומועדים או ימי שבתון. יחד עם זאת, המפעילה תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה ככל שיהיה ניתן.
• למרות האמור לעיל, החל מתחילת משבר הקורונה ונכון לעכשיו, זמן האספקה יהיה עד 10 ימי עסקים כשמדובר במוצרי המותג. ועד 45 ימי עסקים לערך (ללא התחייבות מצד המפעילה) כשמדובר במוצרים מספקים חיצוניים (צד ג') וזאת כתוצאה מאילוצים שונים, עומס הזמנות ובעיות שילוח שנובעות ממגבלות פריצת וירוס הקורונה. אנו נשתדל לספק את הזמנתכם במהירות ככל הניתן.

• באם הלקוח ו/או המשתמש ביצע הזמנה משותפת של מוצרי המותג ("כל התמונות" באתר) ושל מוצרים מספקים חיצוניים צד ג' ("מוצרים נוספים" באתר) אזי ההזמנה תסופק ללקוח רק לאחר שכל המוצרים בהזמנה יסופקו למפעילה ע"י הספקים החיצוניים צד ג' בהתאם למדיניות המשלוחים של כל ספק.

• באם הלקוח ו/או המשתמש ביצע הזמנה שמונה מספר מוצרים מספקים חיצוניים צד ג' ("מוצרים נוספים" באתר) אזי המפעילה תספק את כל ההזמנה, וזאת לאחר שכל המוצרים סופקו למפעילה בהתאם למדיניות המשלוחים של כל ספק חיצוני צד ג'.

• המוצרים יסופקו לכתובת שמסר הלקוח במהלך תהליך הרכישה
• אם בחר הלקוח להזמין את המוצרים לכתובת עסקית, יש לציין את שם החברה בכתובת הנמען.
• במידה ולא הושארו פרטי כרטיס אשראי ע"י הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, ההזמנה תישאר בסטטוס המתנה עד לקבלת פרטי התשלום. לאחר קבלת פרטי התשלום ואישורו בלבד תחל ספירת ימי המשלוח לקבלת המוצרים.
• המפעילה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, שירות חברת השילוח, פעולות איבה ו/או כוח הטבע ו/או כוח עליון.
• המפעילה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

 

אמצעי תשלום:

• באפשרות הלקוח לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין (למעט כרטיס דיינרס). את מספר הכרטיס ופרטיו יידרש הלקוח להזין במקום המיועד לכך.
• המפעילה תמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצע הלקוח באמצעות כרטיסו, ורק לאחר קבלת האישור תעובד ההזמנה והמוצרים יישלחו אל הלקוח.
• המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
• לא ניתן לשלם באתר באמצעות אמצעי תשלום אשר איננו מופיע במסך הקופה.

 

ביטול והחזרת מוצרים:

• הלקוח רשאי להחזיר את המוצרים שרכש באתר בתוך 14 ימים מיום קבלתם.
• על המוצרים להגיע למפעילה כשהם ארוזים באריזתם המקורית ו/או נמצאים במצב זהה למצב בו קיבלת אותם.
• כדי להחזיר את המוצרים, על הלקוח לשלוח אותם, בדואר רשום , בצירוף החשבונית שקיבל והודעה בכתב על החזרתם, לכתובת פנחס לבון 17 נתניה מיקוד 4270120
• לאחר החזרת המוצרים יזוכה הלקוח במחיר ששילם עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח), ויחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר או ב – 100 ש"ח הנמוך מבניהם.
• הזיכוי יעשה באותו אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.
• לקוח אשר יבקש לבטל הזמנה שנמסרה לחברת השליחויות ויצאה משטח המפעילה אך לא הגיע עדיין אל הלקוח – במידה והמפעילה הצליחה לקבל אליה בחזרה את הזמנת הלקוח לפני שהיא סופקה לו, המפעילה תזכה את הלקוח במחיר ששילם עבור המוצרים בניכוי עלות המשלוח. במידה והלקוח לא חויב בדמי משלוח בהזמנה מכל סיבה שהיא, תחייב המפעילה את הלקוח בעלות הרגילה של השילוח כפי שמופיע במחירון האתר.
• אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם המפעילה ונמצא שנעשה בו שימוש, תהיה המפעילה רשאית להחליט על אי קבלת המוצר חזרה.
• במקרה בו המוצר אותו קיבל הלקוח לא היה תקין בעת קבלתו, באפשרות הלקוח לפנות לחברה תוך 2 ימי עסקים מיום קבלתו וזו תדאג להחלפתו במוצר תקין. החברה שומרת לעצמה כל זכות לתבוע נזקיה על מוצר שהוחזר בשל כך שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 

אחריות:

• בעת רכישת מוצרים באתר, מספקים חיצוניים (צד ג') הלקוח מבין ומאשר כי המפעילה ו/או מי מטעמה אינם צד בכל מחלוקת משפטית, חוקית או אחרת בין הלקוח לספק צד ג׳ אשר סיפק את המוצר בפועל. אתר Image I Nation ,המפעילה וכל הנכסים המופעלים על ידיה באמצעים דיגיטליים מהווים פלטפורמה להעברת תשלום וחיבור בין הלקוח לבין הספק ממנו נרכש המוצר. בכל עניין משפטי, ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר לקבלת פרטי הספק ממנו נרכש המוצר על ידי הלקוח.
• כשמדובר במוצרים ממותג Image I Nation, האחריות למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, ולטיבם , חלה על החברה בהתאם לחוק. החברה לקחה על עצמה את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו. כשמדובר במוצרים מספקים חיצוניים (צד ג') אין האתר אחראי על טיב המוצרים או השילוח שלהם, האחריות הבלעדית הינה על אותו הספק החיצוני.

• בשום נסיבות לא תחול על המפעילה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר ו/או המוצרים שנמכרו, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
• אם אין המשתמש שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, יודיע המשתמש למפעילה וזו תבחן את פנייתו בקפידה.
• לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
• המפעילה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של המשתמש ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו אך אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל ספקי המשנה, ו/או מי מטעמם.

על התקנון ותנאי שימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הקשור ו/או הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר נתניה בלבד

0
  0
  סל הקניות
  סל הקניות ריקחזור לחנות
   חשב משלוח
   הפעל קופון
   גלילה למעלה
   דילוג לתוכן